Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen de opdrachtgever en Kompassie Marketing als opdrachtnemer.

Eventuele inkoopvoorwaarden of andere voorwaarden van de opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij schriftelijk afgesproken.

Offertes & aanbiedingen

Offertes van Kompassie Marketing zijn vrijblijvend en 1 maand geldig. Daarna vervalt de aanbieding. U kunt Kompassie Marketing niet aan haar offertes of aanbiedingen houden indien u als opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte of aanbieding (of een onderdeel daarvan) een vergissing of verschrijving bevat. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW.

Offertes van de opdrachtnemer zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht heeft verstrekt.
Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Kompassie Marketing niet daaraan gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Kompassie Marketing anders aangeeft.

Totstandkoming overeenkomst

Een overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover Kompassie Marketing een opdracht van de opdrachtgever schriftelijk of mondeling aanvaardt. Als honorering van Kompassie Marketing op basis van gewerkte uren is, dan geldt het uurtarief opgenomen in de overeenkomst. Kompassie Marketing verplicht zich in dit geval tot een nauwkeurige verantwoording van aan een opdracht gewerkte uren en aan gemaakte kosten bij te houden. Dit overzicht wordt op verzoek aan de opdrachtgever ter inzage beschikbaar gesteld.

Noodzakelijke reis- en verblijfkosten alsmede kosten van derden die noodzakelijk en volgens de overeenkomst in het kader van de opdracht door Kompassie Marketing worden gemaakt, worden afzonderlijk in rekening gebracht.
Het betrekken van derden bij de uitvoering van de opdracht geschiedt uitsluitend in overleg. De opdrachtgever zal kosten van derden, die worden gemaakt door Kompassie Marketing in het kader van de verstrekte opdracht rechtstreeks aan de desbetreffende derden voldoen, tenzij anders overeengekomen. Verloopt de betaling aan derden via Kompassie Marketing, dan is deze gerechtigd een voorschot op de kosten te verlangen. Ook is Kompassie Marketing gerechtigd tot het doorberekenen van een toeslag ter bestrijding van eventueel gemaakte administratiekosten.

Uitvoering overeenkomst

Kompassie Marketing zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Kompassie Marketing zal uitsluitend voldoende gekwalificeerde derden inschakelen bij de uitvoering van de overeenkomst.

De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Kompassie Marketing aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Kompassie Marketing worden verstrekt. Indien de benodigde gegevens niet tijdig aan Kompassie Marketing zijn verstrekt, heeft Kompassie Marketing het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijk tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

Kompassie Marketing is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat de Kompassie Marketing is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Kompassie Marketing kenbaar behoorde te zijn.

Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan Kompassie Marketing de uitvoering van die onderdelen die tot de volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

De locatie en het tijdstip van de uitvoering van de overeenkomst worden in overleg bepaald. Het is Kompassie Marketing toegestaan de locatie en tijdstip te wijzigen, mits zij dit tijdig met de opdrachtgever bespreekt. In het algemeen geldt dat bedoelde wijziging tijdig is doorgegeven, indien dat uiterlijk 48 uur voor het uitvoeren van de overeenkomst of een gedeelte daarvan plaatsvindt.

Annulering door opdrachtgever

Annulering dient schriftelijk te geschieden. Indien opdrachtgever de overeenkomst annuleert is de opdrachtgever gehouden conform de onderstaande regeling een bepaald percentage van de overeengekomen prijs (inclusief BTW en arrangementskosten) als annuleringskosten aan Kompassie Marketing te betalen, onverminderd het recht op volledige schadevergoeding inclusief gederfde winst:
Bij annulering tot 6 weken voor aanvang uitvoering overeenkomst 0%;
Bij annulering tot 4 weken voor aanvang uitvoering overeenkomst 50%;
Bij annulering minder dan 2 weken voor aanvang uitvoering overeenkomst 75%.

Indien een uurtarief of dagdeeltarief is overeengekomen, bepaalt Kompassie Marketing naar redelijkheid wat als de overeengekomen prijs heeft te gelden in het kader van deze annuleringsregeling. Kompassie Marketing dient daartoe in te schatten hoeveel uren of dagdelen in rekening zouden zijn gebracht bij niet-annulering van de overeenkomst.

Bij verhindering van het volgen van een training is de opdrachtgever gerechtigd een plaatsvervanger af te vaardigen, mits deze een soortgelijke functie uitoefent als de afgemelde deelnemer en de wijziging ruim voorafgaand aan de training aan Kompassie Marketing wordt gemeld. Verzuim bij een bijeenkomst door een deelnemer geeft geen recht op restitutie van een gedeelte of het gehele factuurbedrag. Bij annulering van in-company trainingen blijft het gehele factuurbedrag verschuldigd

Annulering of ontbinding door Kompassie Marketing

Kompassie Marketing behoudt zich het recht voor trainingen bij gebrek aan belangstelling te annuleren. Daaraan kunnen door de opdrachtgever dan wel cursist geen rechten worden ontleend. Kompassie Marketing behoudt zich het recht om trainingsdata te wijzigen. Bij het uitvallen van lessen rust op Kompassie Marketing, ongeacht de oorzaak, geen andere verplichting dan het organiseren van een inhaalles.

Teruggave van de opdracht door Kompassie Marketing is mogelijk wanneer op grond van omstandigheden, die zich aan de invloed van Kompassie Marketing onttrekken, een goede opdrachtuitvoering belemmerd wordt..
De overeenkomst wordt ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip, waarop de opdrachtgever zijn verplichtingen zoals omschreven in deze Algemene Voorwaarden niet geheel of gedeeltelijk nakomt, in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt, of door beslaglegging, onder curatele stelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliest. Hierbij is Kompassie Marketing niet tot enige schadevergoeding gehouden.
Indien de overeenkomst is ontbonden, is de opdrachtgever gehouden alle aan hem geleverde documentatie aan Kompassie Marketing te retourneren. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Kompassie Marketing op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Duur van de overeenkomst; uitvoeringstermijn

Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever Kompassie Marketing derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, neemt de Kompassie Marketing ten aanzien van de afgesproken levertijden geen enkele garantie op zich en geeft niet tijdige levering de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting tegen Kompassie Marketing.

De opdrachtgever dient alle noodzakelijke maatregelen te nemen om Kompassie Marketing  in de gelegenheid te stellen te kunnen voldoen aan zijn verplichtingen die verband houden met de vervulling van de diensten.

De opdracht is in financiële zin afgesloten indien de afrekening door opdrachtgever is goedgekeurd. De opdrachtgever dient binnen een termijn van veertien dagen na factuurdatum hierover te berichten. Indien de opdrachtgever niet binnen deze termijn reageert, wordt de afrekening geacht goedgekeurd te zijn. Alle aan de opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van Kompassie Marketing, totdat de opdrachtgever deze heeft betaald.

Tarief

Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast tarief overeenkomen.
Indien geen vast tarief wordt overeengekomen, zal het tarief worden vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren, dagdelen of dagen. Het tarief wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven, dagdeeltarieven of dagtarieven van Kompassie Marketing, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief, dagdeeltarief of dagtarief is overeengekomen. Het tarief is exclusief BTW. Ook eventuele reis- en verblijfskosten van deelnemers aan trainingen zijn niet bij het tarief inbegrepen. Dit geldt eveneens voor eventuele kostenramingen.

Bij opdrachten met een looptijd van meer dan één maand is Kompassie Marketing gerechtigd de verschuldigde kosten periodiek in rekening te brengen.

Betaling

Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum en volgens de op de factuur aangewezen wijze. Indien een opdracht uit verschillende fasen bestaat, zal tussentijds en in overleg met de klant worden gefactureerd. Bij opdrachten van meer dan € 5.000 wordt door Kompassie Marketing een aanbetaling van € 2.000 gefactureerd.

Wanneer een factuur niet tijdig wordt betaald door de opdrachtgever, dan ontvangt deze een herinnering, gevolgd door een aanmaning. Is na het verstrijken van de aanmaning niet overgegaan tot betaling, dan is de opdrachtgever de wettelijk handelsrente verschuldigd en daar bovenop een boeterente van 5% van de factuur. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. De opdrachtgever is over de verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten eveneens rente verschuldigd.

In geval van liquidatie, faillissement, toelating van de opdrachtgever tot de wettelijke schuldsanering uit hoofde van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, beslag, of surseance van betaling van opdrachtgever zijn de vorderingen van Kompassie Marketing op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.,

Eigendomsvoorbehoud

Alle door Kompassie Marketing geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz., blijven eigendom van Kompassie Marketing totdat de opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met Kompassie Marketing gesloten overeenkomsten zijn nagekomen.
De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht om Kompassie Marketing zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

Incassokosten

Indien opdrachtgever in gebreke of in verzuim is de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechten voor rekening van de opdrachtgever. In ieder geval is de opdrachtgever in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd

Garantie & aansprakelijkheid

Kompassie Marketing staat de voor de kwaliteit van haar diensten. Zij garandeert echter niet dat die diensten het door de opdrachtgever gewenste resultaat bereiken. Kompassie Marketing zal zich daar maximaal voor inzetten binnen de grenzen van wat de opdrachtgever redelijkerwijs van Kompassie Marketing mag verwachten.

Klachten

Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking docht uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan de Kompassie Marketing. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat de Kompassie Marketing in staat is adequaat te reageren. Klachten als bedoeld hierboven zijn slechts mogelijk voor zover de opdrachtgever het geleverde niet in gebruik heeft genomen, heeft be- of verwerkt, respectievelijk op andere wijze daarover beschikt. Indien een klacht gegrond is, zal Kompassie Marketing de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal de Kompassie Marketing slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel “Aansprakelijkheid”.

Opzegging

Tenzij anders overeengekomen kunnen partijen de overeenkomst ten alle tijde schriftelijk opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 60 dagen. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door de opdrachtgever, heeft Kompassie Marketing recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Kompassie Marketing zijn toe te rekenen. Voorts is de opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden.
Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Kompassie Marketing, zal de zij in overleg met de opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Kompassie Marketing extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan de opdrachtgever, na voorafgaand overleg, in rekening gebracht.

Overmacht

Kompassie Marketing is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Kompassie Marketing geen invloed kan uitoefenen en waardoor Kompassie Marketing niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan ziekte, familieomstandigheden dan wel de wanprestatie van een toeleverancier van Kompassie Marketing.

Indien de periode van opschorting langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. Is voor het ontstaan van de opschorting al gedeeltelijk werk verricht door Kompassie Marketing, dan zullen deze kosten gefactureerd worden en is de opdrachtgever verplicht deze factuur te betalen alsof sprake zou zijn van een afzonderlijke overeenkomst.

Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijk informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Alle informatie geldt als vertrouwelijk, tenzij door een der partijen schriftelijk aan de andere partij is medegedeeld dat bedoelde informatie niet vertrouwelijk is.

Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak, Kompassie Marketing gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, dan is Kompassie Marketing niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de werderpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Kompassie Marketing is ter indicatie van zijn ervaring gerechtigd tot het vermelden van de hoofdlijnen van voor opdrachtgever verrichte werkzaamheden aan (potentiële) klanten.

Websites

Kompassie Marketing behoudt zich het recht voor ten allen tijde en zonder nadere mededeling de inhoud van haar websites te wijzigen. Kompassie Marketing behoudt zich voorts het recht voor om, om welke reden ook, het ter beschikking stellen van de websites te beëindigen of de toegang daartoe te beperken. Kompassie Marketing heeft de grootst mogelijke zorg besteed aan de samenstelling van haar websites. Desondanks kunnen aan de inhoud van de websites geen rechten worden ontleend en geaccepteerd Kompassie Marketing geen aansprakelijkheid voor eventuele onvolledigheden of onjuistheden in de informatie of voor schade, dan wel andersoortige gevolgen die voortvloeien uit het gebruik of het niet beschikbaar zijn van de informatie op deze website.

De website kunnen (hyper)links naar andere websites bevatten die niet onder controle staan van Kompassie Marketing. Kompassie Markting is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van die websites.

Toepasselijk recht

Op deze algemene voorwaarden en alle door Kompassie Marketing gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Vindplaats van de voorwaarden

De algemene voorwaarden zijn terug te vinden op www.kompassiemarketing.nl. Van toepassing is steeds de laatste versie die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Kompassie Marketing. De algemene voorwaarden maken onderdeel uit van elke offerte, aanbieding of overeenkomst die door Kompassie Marketing wordt opgemaakt.

Voor meer informatie neemt u contact op met Kompassie Marketing via kelly@kompassiemarketing.nl

Schijndel, oktober 2019

Kompassie Marketing | Boxtelseweg 2b | 5481 VG | KvK

© 2019 Kompassie Marketing